EN
硅橡胶面部整形填充材料
雨沙
产品技术要求编号:国械注准20183131595
产品注册证编号:国械注准20183131595
生产许可证编号:粤食药监械生产许20010347号
  产品特点
多种规格尺寸
材料安全可靠
仿生理独家专利设计(专利号:ZL 2017 3 0122454.0/ZL 2018 3 0134213.2)
规格 A(±3)
mm
B(±2)
mm
C(±2)
mm
D(±2)
mm
E(±2)
mm
T41-45050mm20mm10.5mm4mm8mm
T41-45555mm20mm10.7mm4mm8.1mm
T41-46060mm20mm11.2mm4mm8.2mm
T41-55050mm20mm10.8mm5mm8.2mm
T41-55555mm20mm11.1mm5mm8.4mm
T41-56060mm20mm11.7mm5mm8.6mm
T41-65050mm20mm11.2mm6mm8.5mm
T41-65555mm20mm11.5mm6mm8.7mm
T41-66060mm20mm12.2mm6mm8.8mm
T41-66565mm20mm12.5mm6.5mm8.8mm
T41-75050mm21mm11.4mm7mm8.7mm
T41-75555mm21mm11.7mm7mm8.8mm
T41-76060mm21mm12.5mm7mm9mm
T41-85050mm21mm11.8mm8.5mm8.9mm
T41-85555mm21mm12.2mm8.5mm9.1mm
T41-86060mm21mm13.1mm8.5mm9.3mm
规格 A(±3)
mm
B(±2)
mm
C(±2)
mm
D(±2)
mm
E(±2)
mm
T42-45050mm22mm10.6mm4mm8.6mm
T42-45555mm22mm10.8mm4mm8.7mm
T42-46060mm22mm11mm4mm8.8mm
T42-55050mm22mm11.1mm5mm8.8mm
T42-55555mm22mm11.3mm5mm8.9mm
T42-56060mm22mm11.5mm5mm9mm
T42-65050mm22mm11.3mm6mm8.9mm
T42-65555mm22mm11.6mm6mm9mm
T42-66060mm22mm12mm6mm9.1mm
T42-75050mm22mm11.7mm7mm9.1mm
T42-75555mm22mm12mm7mm9.2mm
T42-76060mm22mm12.4mm7mm9.3mm
联系方式:          
面部植入体
雨沙
蕰沙
LT